About

About ASPYRE

Actions for Supporting the Participation of Youth through Relevant Education


Acțiuni de Sprijin a Participării Tinerilor prin Educație Relevanta

RO:

Încrederea în conducerea politică și în instituțiile democratice din România este foarte redusă (6-15%), la fel și participarea tinerilor la activități democratice, cum ar fi votul (CPSD, „Hoții în noapte”, 2017). Având în vedere protestele și petițiile petrecute în ultimii ani, unde tinerii au jucat un rol semnificativ, credem că lipsa lor de participare la alegeri nu se datorează indiferenței politice, ci unei carente socio-economice pe care școala iși asuma responsabilitatea de a o repara.

Proiectul ASPYRE abordează acest decalaj prin:

  • Unicitatea și importanța parteneriatului dintre ISJ, societatea civilă și mediul universitar, ceea ce oferă o poziție avantajoasă pentru implementare.
  • Furnizarea unui set de instrumente practice, adaptat pentru o utilizare ușoară din partea profesorilor, educatorilor și lucrătorilor cu tinerii, în medii educaționale formale și informale, precum și instruirea acestora cu privire la modul de utilizare a acestui set de instrumente.
  • Training și o platforma pentru tinerii cu vârste între 16 – 24 de ani, din Cluj și Neamț, împuternicindu-i să formeze grupuri tematice de advocacy.
  • Organizarea unei serii de cafenele politice – întâlniri publice cu oficiali publici și factori de decizie, în care tinerii își promovează ideile, gândurile și preocupările înaintea publicului larg, iar factorii de decizie îi ascultă și le răspund în mod adecvat. În vreme ce cafenelele politice funcționează întocmai precum o întâlnire de consultare publică între factorii de decizie și tineret, acestea vor fi facilitate în așa fel încât să promoveze dialogul, deschiderea și încrederea (care, așa cum s- a menționat mai sus, este în mod constant la niveluri foarte scăzute).

ASPYRE va spori cultura democratică, capacitatea și participarea activă a tinerilor, prin echiparea lor, și a celor care lucrează îndeaproape cu ei, cu abilități practice și instrumente pentru participare democratică activă și implicare civică.

EN:

Trust in political leadership and democratic institutions in Romania is very low (6-15%), and so is participation of young people in democratic activities, such as voting (CPSD, “Thieves in the night”, 2017). Considering the protests and petitions happening over the last few years, where youth played a significant role, their lack of participation in elections is not due to political indifference, but the level of practical civic education in public schools is limited.

Project ASPYRE addresses this gap by:

  • The uniqueness and importance of the partnership between the ISJ, civil society and academia, which provides an advantageous position for implementation
  • Providing a practical toolkit, tailored for easy use of teachers, educators and youth workers in formal and informal educational settings, training them on how to use this toolkit and mentor youth advocates,
  • Training and a networking for youth (ages 16-24) from Cluj and Neamț counties , empowering them to form thematic advocacy groups, and mentoring them through developing and implementing advocacy actions on themes that are important to them.
  • Organising a series of political cafés – public meetings with public officials and decision-makers, where youth get to promote their ideas, thoughts and concerns in front of a larger audience of the general public, and have these heard and responded to by public policy makers. While effectively functioning as a public consultation meeting between policy makers and the youth, the political cafés will be facilitated in such a way as to promote dialogue, openness and trust (which, as mentioned above, is consistently at very low levels).

ASPYRE will enhance the democratic culture, capacity and active participation of youth, by equipping them, and those working closely with them, with practical skills and tools for active democratic participation and civic engagement.